Nyt fra OHR – Breinholtgård Golf Klub

29-04-2020

Midlertidig lokalregel
Lempelse i urevne bunkers

“Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c.”
Lokalreglen er KUN gældende under de nuværende baneforhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden for at anvende denne lokalregel. Runder, spillet med denne lokalregel, er tællende.

Baggrund

Da river i henhold til Dansk Golf Union seneste og fortsat gældende anbefalinger skal være fjernet fra bunkere, kan man som spiller opleve, at når man har valgt at slå sin bold i en bunker, at bunkeren kan være i meget dårlig stand.

I disse Coronatider har spillerne som følge af ovenstående ikke ordentlig mulighed for at ordne bunkeren efter sig, når riverne er fjernet. Erfaringerne viser nu, at der er behov for at skabe mere fair forhold.

Normalt har spillere ikke mulighed for at få lempelse uden straf i en bunker, blot fordi bolden er endt i et fodspor eller slagmærke.

Af hensyn til at den enkelte spiller og størst mulig fairness i forbindelse med spil på banen, når man som anført ovenfor, har valgt at slå sin bold i en bunker, indføres fra og med d.d. ovennævnte, midlertidige lokalregel i form af en lempelse i forbindelse med spil fra en urevne bunkers.

Yderligere uddybning:

Regel 16.1c giver mulighed for lempelse i bunkeren for unormale baneforhold, såsom midlertidigt vand og areal under reparation. Under normale omstændigheder behandles dårlig eller manglende vedligeholdelse af en bunker ikke som unormale baneforhold. En komité kan dog efter Golfreglerne erklære “enhver del af banen…som areal under reparation (enten ved at markere det eller på anden måde).” Det har man valgt at gøre via ovennævnte lokalregel, som dog kun accepteres for tællende runder i denne specielle situation, da metoden ikke er tænkt anvendt som en generel erklæring for alle bunkere på en bane.

Lokalreglen er også udstedt for at sikre, at bunkere bibeholdes til at være en del af udfordringen ved at spille banen og for at sikre, at runderne dermed på rimelig vis kan være tællende. Der findes andre muligheder for helt at kunne tage bunkere ud af spil, men i denne situation, hvor mange/alle bunkere er berørt, vil sådanne lokalregler ikke i længden kunne fastholde den almindelige udfordring ved at spille banen.

Udover muligheden for at spille bolden, som den ligger, har spilleren via lokalreglen mulighed for at tage lempelse uden straf, hvor dette ellers ville være forbundet med straf for uspillelig bold. Lempelsen tages ved at droppe i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse. Skulle spilleren i stedet ønske at tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren, giver 16.1c denne mulighed med 1 strafslag (mod ellers 2 ved uspillelig bold). For at balancere forskellen mellem de normale forhold og “Corona-forhold” (med mere fordelagtig lempelsesmulighed) tillader lokalreglen dog ikke, at der tages lempelse efter 16.1c, hvis det kun er spillerens stance, der er generet.

29-03-2020

“Afklaring” af Golfregler,
udgivet af “Royal and Ancient” i januar 2020

Mens rigtig mange går og venter på at golfbanerne åbner for adgang til spil og socialt samvær, kan det oplyses, at ”Royal and Ancient” i januar 2020 meddelte tre nye “afklaringer” til de nugældende  golfregler.

Afklaringerne vedrører

 1. opstillingshjælp
 2. bagstopning og
 3. om bl.a. boldopsamlere monteret på en flagstang.

1. Regel 4.3a: Opstillingshjælp.

Denne afklaring bestemmer, at man bryder Regel 4.3, hvis man

 • placerer en såkaldt “alignment device” *) for at vise ens spillelinje, og så
 • placerer sin bold med baggrund i den retning som “alignment devicen” har angivet.

*) En “alignment device” er defineret som en eller anden dingenot/genstand, der på en eller anden måde er lavet til at den kan hjælpe en med at finde spillelinjen.

Det lyder lidt “langhåret” og er næppe noget, der er praktisk relevant for særligt mange – læs mere om det på side 71, pkt. 7 i udstyrsreglerne (på engelsk).

2. Regel 15.3: Bagstopning.

Efter Regel 15.3a må to spillere ikke aftale at lade den ene spillers bold blive liggende på green for derved at hjælpe den anden.
Så længe der ikke er en aftale derom, er det dog ikke ulovligt at lade sin bold ligge for at hjælpe en anden. Dette er den såkaldte “bagstopper”-problematik.

USGA og R&A har nu i en “afklaring” understreget, at selvom en sådan ikke-aftalt bagstopning ikke er i strid med reglerne, så bør det ikke gøres! De har således nu indføjet en form for “god skik” i slagspil, som siger følgende (min oversættelse):

Hvis der er en rimelig mulighed for at en spillers bold, der ligger tæt på hullet, potentielt kan hjælpe en anden spiller, som er ved at spille fra et sted uden for green, så bør begge spillere sørge for, at den spiller, hvis bold ligger tæt på hullet, markerer og løfter sin bold før den anden spiller spiller sin bold.

Grunden til at denne “god skik” kun gælder for en bold spillet fra uden for green er uden tvivl, at man på green jo i slagspil får to strafslag for at ramme en andens bold i hvile på green, hvorfor ingen naturligvis “kommer til” at ramme en andens bold dér!

Der er ikke nogen strafangivelse for manglende overholdelse af denne gode skik, men mon ikke tanken er, at det (udover signalværdien) kan spille med i vurderingen af, om spillerne har overholdt etikettereglerne (udvist god opførsel) efter Regel 1.2a.

Læs mere om problemstillingen her (på engelsk).

3. Mulighed for ”Boldopsamlere” på flagstænger er nu tilladt.

Det er nu blevet lovligt at montere fx. en boldopsamler på en flagstang under jordhøjde, blot den er mere end 7,62 cm under jordoverfladen.

Dette vil mange klubber uden tvivl benytte sig af, således at man nemt kan få bolden op ved blot at hive flagstangen op.

På vegne af BGK ORH/
Kim Meyer

10-10-2019

Senest nyt vedrørende Word Handicap System
Samme system, nye muligheder – EGA-Handicapsystem 2020

EGA handicapsystem 2020
DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. DGU forlænger European Golf Association (EGA)-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

Baggrund:
EGA har erkendt, at tidsplanen for en samlet europæisk indførelse af det nye Handicapsystem er blevet så forskudt fra den oprindelige, at det er acceptabelt at udskyde indførelse indtil 2021.

Flere lande udskyder til 2021, herunder Danmark, men da flere lande også indfører det nye Handicapsystem fra 2020, ønsker DGU at give alle spillere i Danmark de bedste muligheder for at kunne oppebære et handicap, der er så internationalt sammenligneligt som muligt – især for nuværende Handicapgruppe 1 (< 4,5).  Desuden er der i det nye Handicapsystem brug for en større mængde nutidige scores for at kunne beregne et nyt handicap, som bedst muligt reflekterer spillestyrken.

Der er således behov for at:

 1. Give alle de bedste muligheder for at aflevere et tilstrækkeligt antal nutidige scorekort (helst 20 inden for en kortere årrække) som grundlag for beregningen af det nye handicap i 2021
 2. Sikre at golfspillere internationalt i 2020 har samme muligheder for at påvirke sit handicap
 3. Vænne sig til det kommende nye Handicapsystem uden handicapgrupper og begrænsninger

Alt dette løses ved at øge muligheden for at registrere flere tællende EDS runder for alle EGA-handicapgrupper forud for overgang til det nye Handicapsystem.

I det nye Handicapsystem 2021 er der ingen handicapgrupper, og der er ingen begrænsninger mod at spille tællende 9- eller 18-hullers runder for nogen spillergrupper. I Danmark bruges overgangsåret 2020 til at nærme os dette ved at ophæve den nuværende danske begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2, hvilket efterlader det eksisterende EGA’s forbud mod at gruppe 1 afleverer tællende 9-hullers runder. Dog vil DGU  allerede fra 2020 tillade at gruppe 1 spiller tællende (EDS) 18-hullers runder, for at også denne handicapgruppe kan aflevere flest mulige scores, på lige fod med elitespillere i andre lande som har indført det nye handicapsystem.

Helt konkret betyder det at nuværende EGA-system er gældende i 2020 med følgende tilpasninger:

 • § 3.6.1c ændres således:
  DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2
 • §3.8.4 ændres således:
  EGA-begrænsningen mod at aflevere EDS runder ophæves for Gruppe 1

Begge disse ændringer anføres under de respektive paragraffer som DGU kommentarer til EGA-systemet. Golfbox tilrettes m.h.p. at understøtte ændringerne med virkning fra 1/1/2020. Det betyder meget kort fortalt, at  der i 2020 ikke skelnes mellem handicapgrupperne; alle kan aflevere scores og blive handicapreguleret på lige vilkår (dog kan Gruppe 1 stadig ikke spille tællende 9-hullers runder).

Der er oprettet to nye manualer til EGA-Handicapsystemet for 2020, som findes her:
Vejledning til Handicapudvalg KLIK HER
Vejledning til spillere KLIK HER

Vedrørende handicaprevision 2019/2020

Gruppe 1 spillere blev i 2019 tilladt at aflevere private runder under EDS-lignende forhold for at disse kunne indgå i en udregningen fra et EGA til WHS handicap og dermed have indflydelse på deres handicap i 2020.

Der vil ikke blive foretaget en regulering af spillernes handicap direkte på baggrund af disse score, men de vil indgå i den årlige handicaprevision og dermed påvirke resultatet af denne. Hvis en spiller f. eks. har afleveret flere private runder markant dårligere end spillerens nuværende handicap, vil disse således bidrage til at spillerens handicap hæves i forbindelse med den årlige handicaprevision

12-08-2019

Dansk Golf Union udskyder overgangen til nyt
World Handicap System (WHS) til 1. januar 2021

Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel- opg Handicapudvalg (ORH) har tidligere via Nyhedsbreve og på denne hjemmeside, orienteret om proces og planlægning hen imod overgangen til nyt World Handicap System (WHS) til 1. januar 2020.

Oprindeligt var planen, at WHS skulle implementeres globalt pr. 1. januar 2020. European Golf Association (EGA) er imidlertid forsinkede med færdiggørelsen af den endelige version af systemet, som stadig ikke foreligger i sin helt endelige form, samt med færdiggørelsen af regler og principper for, hvordan man omregner fra det nuværende EGA-handicap til et nyt WHS handicap. Desuden præsenteres et oplæg til undervisningsmaterialer fra EGA først for landenes unioner til september.

I erkendelse af forsinkelsen på snart et halvt år, har EGA i denne sommer besluttet, at de europæiske lande frit kan vælge at implementere WHS i perioden fra 1. januar 2020 eller udskyde til 1. januar 2021. Det er denne sidste mulighed DGU nu har valgt at aktivere.

DGU har løbende fulgt processen fra EGA, og har kunnet se udfordringerne med at nå at teste teknikken og især udfordringerne med at nå at klæde klubber og klubbernes handicapansvarlige på i en sådan grad, at de vil kunne svare tilfredsstillende på spørgsmål fra medlemmerne, samt bruge systemet til deres arbejde med administration af medlemmernes handicap.

Med de udfordringer som processen har haft indtil videre, har DGU også været bekymret for at komme til at fungere som testland for de børnesygdomme, som utvivlsomt vil opstå i forbindelse med implementeringen af dette nye WHS. Da der nu er åbnet mulighed for at udskyde implementeringen, vurderes det at blive en stor fordel at vente og drage nytte af andre landes erfaringer i løbet af 2020.

Dansk Golf Union prioriterer meget højt at skabe en så gnidningsfri proces som overhovedet mulig for de danske golfspillere og golfklubber, og udskyder derfor overgangen til 1. januar 2021.

“Vi frygter, at en presset overgang til et helt nyt og anderledes handicapsystem vil have stor betydning for dagligdagen i golfklubben og resultere i frustration for både ansatte og frivillige, samt golfspillere i de danske golfklubber. Det er en risiko, vi ikke ønsker at løbe, når der nu er åbnet for en anden og i vores øjne mere tilfredsstillende implementeringsdato” siger Morten Backhausen, direktør DGU.

DGU klar over at denne udsættelse rejser en hel række spørgsmål som klubberne og klubbernes handicapansvarlige gerne vil kunne svare på. Der vil blive arbejdet på højtryk for finde svar til disse spørgsmål, samt at komme med en mere detaljeret plan for, såvel hvad der skal ske i overgangsåret 2020, som hvordan undervisning mm. vil blive planlagt i løbet af 2020.

Læs den officielle pressemeddelelse her
https://www.golf.dk/nyhed/dansk-golf-union-udskyder-overgangen-til-nyt-world-handicap-system-whs-til-1-januar-2021

BGK ORH vil også fremadrettet orientere medlemmerne når der foreligger yderligere i sagen.

Venlig hilsen
P.u.v.
Kim Meyer

17-04-2019

ORH Hulspils regelaftner gennemført og hvad så?

Her er en ”kvikguide” till Hulspils reglerne

I fortsættelse af de gennemførte Hulspils regelaftner, er der som supplement til den udleverede Hulspils regelbog, også udviklet en lille ”Kvikguide”.
Hvornår skal man så bruge den?  Det kunne jo være, at man under en match står og er under pres. Man har begået en fejl. Modstanderen mener, at man har tabt hullet. Er det nu rigtigt? Selvom der er en del oplysninger i Kvikguide til Hulspils reglerne, så er det alligevel en stor hjælp at have de regler samlet på ét sted – i en folder i bag’en.
Kvikguiden fortæller dig, hvilke regler der er i spil, så du hurtigt kan slå op i Regelbogen og overbevise din modstander om, at du kun får et strafslag og ikke har tabt hullet.
Men selvom det er en Kvikguide, skal du lige læse den godt igennem før matchen, så du kan huske nogenlunde, hvad der står i den.

Den kan hentes i pdf-format og kan naturligvis læses på skærmen, printes ud side for side, eller hvis du vælger “Hæfte” (eller lignende) som udskriftsformat, så kan du få den ud som en praktisk A5 folder til bag’en eller baglommen.
Du finder Kvikguiden til Hulspils reglerne på DGU’s hjemmeside i A4- eller A5-format.

God golfsæson – også til hulspillere!

05-04-2019

ORH Golfregelaftner 2018/2019 – Afslutning

14-03-2018

Orientering om nye golfregler gældende fra den 1. januar 2019.

Endelig siger nogen, det er da lige meget siger andre, og mange stiller sig måske spørgende overfor, hvorfor at man behøver at ændre golfreglerne – for de er da gode nok siger mange. Og så er der jo dem der siger, at vi spiller efter vores egne regler, så det kommer da ikke mig ved.

Som annonceret i bl.a. flere af BGK Nyhedsbreve i løbet af 2017, så blev der allerede tilbage i 2012 imellem de store golforganisationer truffet beslutning om, at golfregler skulle moderniseres. Der er nu gennemført den mest omfattende ændring af golfreglerne siden det første sæt blev udgivet i 1744 – og kun i forbindelse med den seneste ændring er regelbogen mindre. Der vil fra og med 1. januar 2019 kun være 24 regler i stedet for de nugældende 34, og “Den officielle guide til Golfreglerne” erstatter ca. 1.300 afgørelser i den såkaldte ”Decision”bog.

Reglerne er gjort lettere at forstå hvilket skal bidrage til at gøre det lettere at spile rigtig golf, og ikke mindst, at gøre spillet mere attraktivt og tilgængeligt for nye spillere. De overordnet set væsentligste ændringer til golfreglerne omfatter:

Mens størstedelen af de foreslåede regler forbliver intakte i den endelige version, blev der indarbejdet flere vigtige ændringer af de oprindelige forslag og yderligere præcisering af mange regler. De mest betydningsfulde tilpasninger, der foretages efter gennemgang af tilbagemeldingerne modtaget fra golfspillere rundt omkring i verden, omfatter:

Droppereglerne:
Planerne om at indføre en fast længde på 20 og 80 tommer ved udmåling af drop blev af mange set som en unødvendig komplicering. Så den regel blev – til glæde for mange – forkastet i det endelige regelsæt. Så det er altså stadig køllerne, der skal bruges, når der skal måles. Forslaget om at droppe bolden fra en bolds højde var det forslag, som blev diskuteret mest og længst. Til slut kom de lovgivende organer dog frem til et kompromis, som endte med at droppet fra 1. januar 2019 skal foretages fra knæhøjde. En knæhøjde bliver defineret som “højden fra jorden til dine knæ, når du står op”. Bolden droppes i og spilles fra et lempelsesområde på normalt 1 køllelængde (med få undtagelser 2 køllelængder). Bolden må ikke længere rulle 2 køllelængder væk.

Bold fæstnet i rough:
Fremover samme muligheder for lempelse uanset om bolden er fæstnet i kortklippet eller andet sted i det generelle område (tidl. Through the green).  Drop i lempelsesområde – 1 køllelængde

Strafområder:
Kkommer til at blive benævnt som Røde områder. Vandhazarder erstattes af strafområder – markeret som gule eller røde. Komiteen kan vælge at markere alle strafområder som røde.  Hermed opnås også mulighed for lempelse på to køllelængder fra krydsningspunkt.  Komiteen kan markere et hvilket som helst område af banen som rødt strafområde

Skader på green:
Fremover må man foretage sig alle rimelige handlinger for at genskabe putteoverfladen til den originale tilstand, dog uden at forsinke spillet urimeligt og forbedre puttelinjen. Ved at anvende sine hænder eller andre dele af kroppen, pitchfork, tee, kølle eller lignende fra det normale udstyr.

Mindre tid til søgning:*
Søgning nedsættes fra fem til tre minutter

Spil uden for tur:
Opfordring til Ready Golf. Muligheden eksisterer i slagspil, men nu opfordres der til det direkte i reglerne. Det kan aftales i hulspil, at der spilles uden for tur. Har man givet lov, kan slaget ikke tilbagekaldes

Slå dit slag inden for 40 sekunder – Nu opfordres der til dette i regelteksten

Bold tilfældigt flyttet af spiller under søgning:
Ikke længere straf. Alle kan nu søge dedikeret. Bolden genplaceres. Hvis punkt er ukendt, skønnes det.

Beholde flaget i hullet:
Der er ikke længere straf for at ramme flaget eller den, der passer flaget ved spil fra green

Ovenstående er som anført et udpluk af de væsentligste ændringer til dem kommende golfregler – gældende fra 1. januar 2018. BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) vil inden længe informere om en række aktiviteter, der meget gerne skule bidrage til at alle medlemmer af BGK, også fra 1. januar 2019 kan spille golf i henhold til de gældende golfregler. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte:

 • Via Nyhedsbreve og Klubblad at informere om nye golfregler henover 2., 3. og 4. kvartal 2018.
 • Opdatere hjemmeside med nye golfregler og en række opgaver – suppleret med forklarende film
 • Udbyde aktiverende golfregelsessions á 3 timer på bane – og med en vejledende prøve
 • Udbyde regelaftner henover 4. kvartal og 1. kvartal 2019 – for alle medlemmer, Klubber i Klubben m.v.
 • Udgive en elektronisk ”Regeljulekalender 2018” (sjovt nok med opgavesæt – og der er jo 24 nye regler), og
 • Udgive en række Regeltipskuponer – til brug i forbindelse med nye i golf og KiK samt for andre interesserede

Skulle man have interesse i selv at hente viden om de kommende golfregler, så kan man bl.a. finde inspiration via DGU hjemmeside. Men husk – de nye golfregler er først gældende fra og med 1. januar 2019, hvorfor alle spillere i sæson 2018 skal spille golf i henhold til de nugældende golfregler.

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg