Handicapregler – Breinholtgård Golf Klub

08-08-2019

Overgang til de nye handicapregler (WHS) udskydes til den 1. januar 2021

Orientering om nye handicapregler fra den 1. januar 2020

Handicapregler gældende fra 1. januar 2016 til ultimo 2019.

Som det vil være bekendt indførte man fra Dansk Golf Union (DGU) side nye Handicapregler fra og med medio 2012. I fortsættelse heraf har der hvert af de følgende år været gennemført en såkaldt ”Årsrevision” af alle fuldgyldige klubmedlemmers golfhandicap.
DGU har senest optaget European Golf Association (EGA) ændringer til de hidtidige handicapregler gældende fra og med 2016. EGA har i forbindelse med denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012, har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger.

KLIK på billedet til højre, og du kommer til Golf.dk’s hjemmeside med de nye handicapregler.

HCP-forside

 De nationale tilpasninger omfatter overordnet følgende forhold:

 1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72.
 2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap” benævnes nu Klubhandicap
 3. Antal tilladte EDS runder pr. uge øges fra 2 til 3 om ugen
 4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5
 5. En periode for ”Vinterregler” indføres, og der åbnes derfor mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
 6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den hidtidige justering i forhold til medianen
 7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2) 8.

Uddybende forklaring til ovenstående pkt. 1 – 5:

 • Vedr. tilpasning 1.
  Den øvre grænse for et EGA handicap kan ifølge EGA ikke være over 54. Nybegyndere evner dog som oftest ikke at spille til hcp 54. Der opleves stor glæde ved at se tidlig fremgang i handicap, og det kan fastholde nybegyndere.  DGU anbefaler et starthandicap på 72 som i højere grad vil reflektere en nybegynders spillestyrke.  Betegnelsen klubhandicap genindføres da det ikke længere er en del af EGA’s system.  Fra og med sæson 2016 kan et EGA Handicap opnås fra hcp 54. Fra sæson 2016 vil alle ikke-EGA handicap op til 72 benævnes ”Klubhandicap”.   Et klubhandicap er således enten: 1.  Et mistet EGA handicap- eller – 2.  Et handicap over 54. Klubhandicap er nu for spillere i handicap 55-72. Handicap 72 er dermed den højeste grænse for handicap i GolfBox og disse spillere får beregnet spillehandicap som spillerne i handicap kategori 6.
 • Vedr. tilpasning 2.
  Aktivt/inaktivt handicap er i den nye EGA version blevet valgfrit for de nationale golfunioner.  Systemet forstås dog generelt af golfspillere og det accepteres at der skal et vist antal scores til for at kunne siges at have et retvisende handicap. Handicaps som skal bruges til at konkurrere mod andre i større turneringer bør være baseret på et aktuelt og tilstrækkeligt grundlag. En konsekvens af for få afleverede kort til at gennemføre en HR, er derfor bibeholdt i det nye system.  Betegnelsen ”EGA Handicap” fastholdes og ”Klubhandicap” genindføres (se ovenfor).  Et mistet EGA handicap generhverves gennem 3 indleverede scorekort/scores, eller et tilstrækkeligt antal til at kunne gennemføre en Handicap Revision. Der skal være plads til alle dem som ikke ønsker at deltage i større turneringer. Et klubhandicap skal derfor altid reguleres på lige fod med EGA handicap til alle dem som ikke ønsker at deltage i større turneringer. Et klubhandicap skal derfor altid reguleres på lige fod med EGA handicap.
 • Vedr. tilpasning 3.
  Grundtanken i handicapsystemet er at der skal kunne afleveres så mange tællende runder som muligt for at have det bedste grundlag for et korrekt hcp.  Et frit antal EDS runder kan dog give mulighed for en markant forøgelse af hcp. på en kort periode – og dermed mulighed for snyd. En grænse på 3 EDS runder om ugen vil give ekstra mulighed for at aflevere scores og en hurtigere generhvervelse af mistet/fortabt EGA handicap, uden at der ligges op til snyd. Fra og med sæson 2016 tillades der derfor op til 3 EDS runder pr. kalenderuge. EDS er stadig i EGA Handicapsystemet ikke tilladt for gruppe 1 (under hcp 4,5).
 • Vedr. tilpasning 4.
  Mange spillere evner ikke pga. arbejde, familie eller manglende fysik at spille et tilstrækkeligt antal komplette runder.  Flere tællende 9-huls runder (EDS og turneringer) kan gøre golf mere tilgængelig for flere spillere. Flere vil kunne opleve glæden ved en runde der tæller og dermed også mere kvalitet i oplevelsen. Ønsket om at tillade 9-huls runder for flere spillere skal opvejes imod risikoen for at der evt. opnås et lidt for lavt handicap. EGA tillader 9-huls runder for alle over hcp 4,5. DGU tillader derfor fra og med sæson 2016 mulighed for hcp. regulering efter 9-huls runder fra og med gruppe 3 (hcp 11,4 og opefter). Der kan altså spilles indtil 3 EDS runder om ugen, dog kun EN 9 hullers runde om dagen.
 • Vedr. tilpasning 5.
  De nationale golfforbund er pålagt at fastlægge en periode for vinterregler.  Der eksisterer nogen forvirring omkring de eksisterende regler for regulering af handicap når der spiles med lejeforbedring.  En del klubber har i dag problemer med at nå at få tilladelse i weekend, m.h.p. at kunne regulere på trods af oplæg.  Spillere har i dag svært ved med at aflevere tællende scores i foråret.  Tilladelser gives i dag næsten pr. automatik i vinterperioden.  HCP systemet indeholder fra og med sæson 2016 en generel tilladelse til at indføre en lokal regel om lejeforbedring og samtidig at kunne handicapregulere i perioden 1. nov. til 30. apr. Da klubberne selv er bedst til at vurdere behovet i sæsonen gives en generel forhåndstilladelse, men brugen skal indberettes til DGU for at undgå misbrug. Dette medfører at BGK Handicapudvalg vil udvikle og få godkendt et sæt vinterbaneregler inden 1. november 2016.

Afsluttende kan det endvidere meddeles, at de nationale danske tilføjelser indføres i EGA handicapsystemet fra og med 2016 og vil kunne læses via DGU hjemmeside.  En separat dansk vejledning udgives på hjemmeside og som PDF.

Golfbox/Golfworks inkorporerer de ovenfor anførte ændringer i deres systemer med effekt fra 1/1/16. Faktuelt gældende fra og med udgangen af uge 2/2016.