Handicapregler – Breinholtgård Golf Klub

Nyt Handicapsystem fra 1. januar 2021 – bliv opdateret på “afstand”

Som det vil være bekendt indføres der fra og med 1. januar 2021 et nyt verdensomspændende handicapsystem for golfspillere.
BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg (ORH) har i næsten to år løbende informeret om dette forestående tiltag – senest omtalt i forbindelse med BGK Klubblad.
I samme Klubblad blev der fra ORH side også varslet om gennemførelse af informationsmøder emnet vedrørende for BGK medlemmer. Grundet de nugældende retningslinjer (begrænsninger) for, hvorvidt man kan samle flere mennesker i samme lokale og på samme tid, vil det første informationsmøde blive gennemført ”på afstand”.

Dette første informationsmøde vil blive gennemført d. 26. november 2020, kl. 18:30 – (senest) 20:00 under anvendelse af MC Teams.
Alt efter omstændighederne vil der blive gennemført to yderligere medlemsmøder emnet vedrørende i hhv. Februar og Marts 2021 – forhåbentligt med mulighed for fysisk fremmøde i Klublokalet på BGK.

Er du allerede nu interesseret i at blive klogere på de kommende handicapregler og dermed være endnu mere klar til næste sæson, så kan du gøre følgende:

 • Tilmeld dig mødet via GolfBox – samme sted hvor du tilmelder dig Turneringer og andre aktiviteter i BGK.
 • Når du er tilmeldt vil du modtage et login (en genvej) m.h.p. at du på dagen kan logge dig ind og følge orienteringen.
 • På dagen har du spist til aften og har en kop kaffe klar, når du sætter dig hen til din computer og efterfølgende overværer præsentationen. Husk at slå din mikrofon fra på din computer.
 • Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter præsentationen

Udover ovenstående kan du allerede nu blive klogere på det kommende handicapsystem. Du kan hente en udarbejdet folder i skranken i foyer´en på BGK. Den er gratis og kan også fremadrettet være nyttig at have ved hånden.

Vel mødt på internettet.
Hilsen
BGK ORH

Informationsmateriale om det nye handicapsystem gældende fra 1. januar 21

Som det vil være bekendt overgår alle golfspillere til det nye Handicapsystem fra januar 2021 og det afføder allerede nu stigende interesse og deraf en række spørgsmål til BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg (ORH). ORH handicapansvarlige er naturligvis meget bevidste om at klæde alle BGK medlemmer godt på i de næste måneder, således at man allerede fra d. 1. januar 2021 kan være så godt som muligt inde i, hvad konsekvenserne af det nye World Handicap System (WHS) vil have for den enkelte.

Planen for de næste måneder er via BGK ORH hjemmeside, at informere om og synliggøre en række hjælpemidler, der samlet gerne skulle skabe sikkert grundlag for den enkelte spiller.

Du kan bl.a. hente den officielle informationsfolder via dette link KLIK HER

Derudover kan du gennemføre et kursus der beskriver de grundlæggende begreber og grundlaget for mere avancerede beregninger. Adgang til kurset kan opnås via dette link: KLIK HER

Fra mandag d. 14. september 2020 har det været muligt at logge ind på GolfBox og se en simulering af, hvad ens handicap ville være, hvis man gik over til det nye handicapsystem lige nu. Simuleringen er fremstillet m.h.p. og på en overskuelig måde, at gøre det lettere for golfspillere at forholde sig til, hvordan det nye handicap udregnes.

Systemet er designet således, at det er muligt at følge sin egen beregning af det nye handicap trin for trin. Dog forudsætter forståelsen af detaljerne, at spilleren har sat sig ind i disse på forhånd. Det kan bl.a. foregå via den ovenfor anførte folder. Fra på mandag d. 14. september 2020 vil der endvidere være en artikel på ”Golf.dk”, der kan guide golfspilleren i funktionerne. Her bør alle som minimum starte, inden der klikkes på knappen i GolfBox.

Derudover vil der blive gennemført tre (3) medlemsmøder emnet vedrørende henover vinterhalvåret 2020/2021.

BGK ORH/Kim Meyer

Orientering om nye handicapregler fra den 1. januar 2020

Handicapregler gældende fra 1. januar 2016 til ultimo 2019.

Som det vil være bekendt indførte man fra Dansk Golf Union (DGU) side nye Handicapregler fra og med medio 2012. I fortsættelse heraf har der hvert af de følgende år været gennemført en såkaldt ”Årsrevision” af alle fuldgyldige klubmedlemmers golfhandicap.
DGU har senest optaget European Golf Association (EGA) ændringer til de hidtidige handicapregler gældende fra og med 2016. EGA har i forbindelse med denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012, har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger.

KLIK på billedet til højre, og du kommer til Golf.dk’s hjemmeside med de nye handicapregler.

HCP-forside

 De nationale tilpasninger omfatter overordnet følgende forhold:

 1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72.
 2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap” benævnes nu Klubhandicap
 3. Antal tilladte EDS runder pr. uge øges fra 2 til 3 om ugen
 4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5
 5. En periode for ”Vinterregler” indføres, og der åbnes derfor mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
 6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den hidtidige justering i forhold til medianen
 7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2) 8.

Uddybende forklaring til ovenstående pkt. 1 – 5:

 • Vedr. tilpasning 1.
  Den øvre grænse for et EGA handicap kan ifølge EGA ikke være over 54. Nybegyndere evner dog som oftest ikke at spille til hcp 54. Der opleves stor glæde ved at se tidlig fremgang i handicap, og det kan fastholde nybegyndere.  DGU anbefaler et starthandicap på 72 som i højere grad vil reflektere en nybegynders spillestyrke.  Betegnelsen klubhandicap genindføres da det ikke længere er en del af EGA’s system.  Fra og med sæson 2016 kan et EGA Handicap opnås fra hcp 54. Fra sæson 2016 vil alle ikke-EGA handicap op til 72 benævnes ”Klubhandicap”.   Et klubhandicap er således enten: 1.  Et mistet EGA handicap- eller – 2.  Et handicap over 54. Klubhandicap er nu for spillere i handicap 55-72. Handicap 72 er dermed den højeste grænse for handicap i GolfBox og disse spillere får beregnet spillehandicap som spillerne i handicap kategori 6.
 • Vedr. tilpasning 2.
  Aktivt/inaktivt handicap er i den nye EGA version blevet valgfrit for de nationale golfunioner.  Systemet forstås dog generelt af golfspillere og det accepteres at der skal et vist antal scores til for at kunne siges at have et retvisende handicap. Handicaps som skal bruges til at konkurrere mod andre i større turneringer bør være baseret på et aktuelt og tilstrækkeligt grundlag. En konsekvens af for få afleverede kort til at gennemføre en HR, er derfor bibeholdt i det nye system.  Betegnelsen ”EGA Handicap” fastholdes og ”Klubhandicap” genindføres (se ovenfor).  Et mistet EGA handicap generhverves gennem 3 indleverede scorekort/scores, eller et tilstrækkeligt antal til at kunne gennemføre en Handicap Revision. Der skal være plads til alle dem som ikke ønsker at deltage i større turneringer. Et klubhandicap skal derfor altid reguleres på lige fod med EGA handicap til alle dem som ikke ønsker at deltage i større turneringer. Et klubhandicap skal derfor altid reguleres på lige fod med EGA handicap.
 • Vedr. tilpasning 3.
  Grundtanken i handicapsystemet er at der skal kunne afleveres så mange tællende runder som muligt for at have det bedste grundlag for et korrekt hcp.  Et frit antal EDS runder kan dog give mulighed for en markant forøgelse af hcp. på en kort periode – og dermed mulighed for snyd. En grænse på 3 EDS runder om ugen vil give ekstra mulighed for at aflevere scores og en hurtigere generhvervelse af mistet/fortabt EGA handicap, uden at der ligges op til snyd. Fra og med sæson 2016 tillades der derfor op til 3 EDS runder pr. kalenderuge. EDS er stadig i EGA Handicapsystemet ikke tilladt for gruppe 1 (under hcp 4,5).
 • Vedr. tilpasning 4.
  Mange spillere evner ikke pga. arbejde, familie eller manglende fysik at spille et tilstrækkeligt antal komplette runder.  Flere tællende 9-huls runder (EDS og turneringer) kan gøre golf mere tilgængelig for flere spillere. Flere vil kunne opleve glæden ved en runde der tæller og dermed også mere kvalitet i oplevelsen. Ønsket om at tillade 9-huls runder for flere spillere skal opvejes imod risikoen for at der evt. opnås et lidt for lavt handicap. EGA tillader 9-huls runder for alle over hcp 4,5. DGU tillader derfor fra og med sæson 2016 mulighed for hcp. regulering efter 9-huls runder fra og med gruppe 3 (hcp 11,4 og opefter). Der kan altså spilles indtil 3 EDS runder om ugen, dog kun EN 9 hullers runde om dagen.
 • Vedr. tilpasning 5.
  De nationale golfforbund er pålagt at fastlægge en periode for vinterregler.  Der eksisterer nogen forvirring omkring de eksisterende regler for regulering af handicap når der spiles med lejeforbedring.  En del klubber har i dag problemer med at nå at få tilladelse i weekend, m.h.p. at kunne regulere på trods af oplæg.  Spillere har i dag svært ved med at aflevere tællende scores i foråret.  Tilladelser gives i dag næsten pr. automatik i vinterperioden.  HCP systemet indeholder fra og med sæson 2016 en generel tilladelse til at indføre en lokal regel om lejeforbedring og samtidig at kunne handicapregulere i perioden 1. nov. til 30. apr. Da klubberne selv er bedst til at vurdere behovet i sæsonen gives en generel forhåndstilladelse, men brugen skal indberettes til DGU for at undgå misbrug. Dette medfører at BGK Handicapudvalg vil udvikle og få godkendt et sæt vinterbaneregler inden 1. november 2016.

Afsluttende kan det endvidere meddeles, at de nationale danske tilføjelser indføres i EGA handicapsystemet fra og med 2016 og vil kunne læses via DGU hjemmeside.  En separat dansk vejledning udgives på hjemmeside og som PDF.

Golfbox/Golfworks inkorporerer de ovenfor anførte ændringer i deres systemer med effekt fra 1/1/16. Faktuelt gældende fra og med udgangen af uge 2/2016.