Golf- og handicapregler – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

ORDENS- REGEL- og HANDICAPUDVALGET (ORH)

Formål og opgaver

Formål
 • at ansætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med den af DGU bestemte Course Rating med Slope
 • at bidrage til udbredelsen af medlemmernes generelle kendskab til og efterlevelse af golf- og etikettereglerne samt interne regelsæt i klubben
 • og  i henhold til uddelegeret kompetence at træffe beslutninger i klage- og disciplinærsager
Opgaver
 • at bibringe klubmedlemmerne kendskab til handicapsystemet
 • at afholde regelkurser / regelinformation for klubmedlemmer og / eller grupper af medlemmer
 • at bidrage til at øge klubmedlemmernes kendskab til Golfbox, herunder regler for tidsbestilling og fletteregler
 • at erklære turneringer for ikke at være tællende, når omstændighederne (f.eks. vejrliget) taler for det
 • sammen med baneudvalget at tilvejebringe grundlag for DGUs fastsættelse af Course Rating med Slope
 • i samarbejde med baneudvalg, turneringsudvalg og chefgreenkeeper at varetage alle generelle spørgsmål vedr. afmærkning af banen o.l. – herunder udarbejdelse af generelle lokalregler for banen – samt opnå disses godkendelse hos DGU.
 • at indstille ændringer til bestyrelsen i banens handicapnøgle, såfremt dette nødvendiggøres af betydelige baneændringer
 • at behandle og afgøre regelspørgsmål på klubniveau
 • at udarbejde forslag og ændringsforslag til lokale golfregler og ordensregler for spil på banen til bestyrelsens godkendelse
 • at behandle og træffe beslutning på bestyrelsens vegne  i klagesager vedr. spil på banen eller ophold på anlægget vedr. indberetning af medlemmer i forbindelse med upassende opførsel, overtrædelse af golf- og etiketteregler, klubbens lokale golf- og ordensregler og øvrige interne bestemmelser samt almindelig lovgivning (sanktionssager) – med ankemulighed til DGU og appel til DIF
 • at offentliggøre sanktionssager i anonymiseret form på BGK´s hjemmeside og i klubblad
 • at rekruttere medlemmer til uddannelse som regelinstruktør / golfdommer
 • at udvide udvalget i takt med mulighed for tilgang af regelkyndige medlemmer
 • at udføre de opgaver, som det til enhver tid gældende handicapsystem pålægger handicapudvalget
 • at fastsætte og vedligeholde ”Dress code” for BGK (BGC)
 • og i samarbejde med Begynderudvalget at undervise nye medlemmer i golf- og etiketteregler m.m.
  Godkendt af Bestyrelsen i BGK, den 3. oktober 2011.

Sagsbehandlingsprocedurer.

KLIK HER