Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes med simpel flertal.

Formanden, eller næstformanden tegner klubben i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt

Den nuværende bestyrelse består af 7 medlemmer og er konstitueret således:

Formand

Pernille P. Dam
2346 0011

pp@ea-esbjerg.dk

Næstformand

Kim Meyer
4025 0661

kim58meyer@outlook.dk

Kasserer

Karin Thybo
3093 4666

kolesen@deloitte.dk

Sekretær

Bente Marie Vestergaard
2380 5008

bmv34@esenet.dk

Bestyrelsesmedlem

Jørn Schultz
2023 0830

j.schultz@schultz.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Kaj Pedersen
2120 8022
kajp@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem

Allan Grosmann Christensen
3170 9550

allan@grosmol.dk