15

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes med simpel flertal.

Formanden, eller næstformanden tegner klubben i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt

Den nuværende bestyrelse består af 7 medlemmer og er konstitueret således:

Formand

Pernille Dam

Næstformand

Kim Meyer
40 25 06 61

choko@mil.dk

Kasserer

Karin Thybo

Sekretær

Linda Dahl

Bestyrelsesmedlem

Jørn Schultz

Bestyrelsesmedlem

Kaj Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Susan Bailey
26 18 54 34

sgb@esenet.dk