Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes med simpel flertal.

Formanden, eller næstformanden tegner klubben i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt

Den nuværende bestyrelse består af 7 medlemmer og er konstitueret således:

Formand

Pernille P. Dam
23 46 00 11

pp@ea-esbjerg.dk

Næstformand

Kim Meyer
40 25 06 61

kim58meyer@outlook.dk

Kasserer

Karin Thybo
30 93 46 66

kolesen@deloitte.dk

Sekretær

Susan Bailey
51 38 11 98

sgb@esenet.dk

Bestyrelsesmedlem

Jørn Schultz
20 23 08 30

j.schultz@schultz.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Kaj Pedersen
21 20 80 22
kajp@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem

Allan Grosmann Christensen
31 70 95 50

allan@grosmol.dk