Bestyrelse – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes med simpel flertal.

Formanden, eller næstformanden tegner klubben i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt

Den nuværende bestyrelse er konstitueret således:

Formand

Pernille P. Dam
2346 0011

Send mail

Næstformand

Jannick Brunsgaard
2441 7093

Send mail

Kasserer

Karin Thybo
3093 4666

Send mail

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Jørn Schultz
2023 0830

Send mail

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem