Elite alkoholpolitik – Breinholtgård Golf Klub

BGK Sportsafdeling – og herunder BGK Elite- og Juniorudvalg – er som ordet ”sport” indikerer BGK sportslige ansigt udadtil.

Henset til at afdelingen rummer både unge og voksne, der støttes med betydelige økonomiske midler gælder følgende regler med hensyn til alkohol. De anførte regler er gældende for alle deltagere på herre/dame elitehold, samt alle spillere, der på individuel basis opnår økonomisk tilskud fra Sportsafdelingen.

For alle øvrige hold/spillere henstilles til, at man udviser sund fornuft. Sportsafdelingen godkender ikke økonomiske bilag, hvoraf der fremgår køb af alkoholiske drikkevarer.

Ved eliteturneringer/-matcher eller andre DGU- og klubturneringer er indtagelse af alkohol ikke tilladt på dagen, d.v.s. før og under den respektive turnering for spillere der kan henføres til BGK Elite.

Senior- og Juniorelitespillere skal være bevidste om, at spillere (og ledere) er rollemodeller for mange unge mennesker i BGK, hvorfor der for disse repræsentanter gælder skærpede vilkår for indtagelse af alkohol, når de repræsenterer BGK i turneringer.

Manglende iagttagelse af ovenstående påbud kan i yderste konsekvens medføre eksklusion/karantæne.

Kun ved særlige lejligheder (vundet mesterskab, oprykning o.lign.) kan der tilbydes drikke med alkohol og kun ved sådanne lejligheder kan dette betales af BGK.

Hvis holdledere, holdkaptajner eller hjælpere og/eller spillere ønsker at nyde alkohol efter en turnering, er det altid for egen regning, dog kan der dispenseres jf. aftale med Eliteudvalget.

KiM/2015-11-04