15

Bestyrelse

Bestyrelsen består af fra 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes med simpel flertal.

Formanden, eller næstformanden tegner klubben i forening med et bestyrelsesmedlem.

 Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt

Links

Den nuværende bestyrelse består af 7 medlemmer og er konstitueret således:

Formand

Sven Jensen
40 10 95 98

svenlivsnyder@gmail.com

Næstformand

Peter Skærbæk
Peter Skjærbæk

psk014@maerskh2s.com

Kasserer

Karin Thybo
Karin Thybo

Sekretær

Susan Bailey
Susan Bailey
26 18 54 34

sgb@esenet.dk

Bestyrelsesmedlem

Pernille Dam
Pernille Dam

Bestyrelsesmedlem

Knud Erik Laursen
Knud Erik Laursen
2576 2232

kehlaursen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jørn Ibsen
Jørn Ibsen
20 27 72 67

jlibsen@post.tele.dk