15

Bestyrelse

Bestyrelsen består af fra 5 -10 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes med simpel flertal.

Formanden, eller næstformanden tegner klubben i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens opgaver er i hovedtræk,

  • at godkende nye medlemmer,
  • at indstille kontingentsatser til godkendelse på generalforsamlingen,
  • at indkalde til generalforsamlinger,
  • at fastsætte lokale regler for brug af baneanlæg og øvrige faciliteter,
  • at fastsætte de særlige lokale regler, der skal være gældende for golfspillet, samt
  • at varetage den daglige drift af klubben i øvrigt.

Herudover har bestyrelsen en stor opgave i at sørge for den fornødne information til medlemmerne via hjemmesiden, medlems blade, mails, opslag og lignende.

Til at assistere med dette kan bestyrelsen nedsætte de udvalg den finder nødvendigt

Links

Den nuværende bestyrelse består af 7 medlemmer og er konstitueret således:

Formand

Sven Jensen
40 10 95 98

svenlivsnyder@gmail.com

Næstformand

Peter Skærbæk
Peter Skjærbæk

psk014@maerskh2s.com

Kasserer

Karin Thybo
Karin Thybo

Sekretær

Susan Bailey
Susan Bailey
26 18 54 34

sgb@esenet.dk

Bestyrelsesmedlem

Pernille Dam
Pernille Dam

Bestyrelsesmedlem

Knud Erik Laursen
Knud Erik Laursen
2576 2232

kehlaursen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jørn Ibsen
Jørn Ibsen
20 27 72 67

jlibsen@post.tele.dk